کمپین آبمیوه یا آبِ میوه

شروع سفر تکدانه با مخاطبانش با مقایسه‌ی دوکلمه‌ی«آبمیوه» و «آبِ میوه» شروع شد؛ دوکلمه‌ای که بسیار به هم نزدیکند اما فقط یک نیم فاصله بینشان تفاوت معنایی مهمی ایجاد می‌کند. این کمپین در قدم اول اهمیت ریزبینی در انتخاب‌هایمان را متذکر می‌شود.
ویدیوی کمپین اول با تداعی اهمیت طبیعی بودن مواد مورد استفاده در آب میوه تکدانه روی همین شعار «آبمیوه یا آبِ میوه» مانور می‌دهد. در این ویدیو پروسه آب گرفتن پرتقال به پروسه ریختن آبمیوه تکدانه تبدیل می‌شود.
در واقع اولین کلمه پیشنهادی تکدانه برای مکث و تفکر نام محصول خودش است. که پس از مقایسه این دو مفهوم در انتها به یک پیشنهاد می‌رسد که:«آبمیوه نخورید، آبِ میوه بخورید.»