کمپین حالا شما داوری کنید!

تکدانه در قدم سوم خود در کمپین «حالا شما داوری کنید»، با برگزار کردن « تور داوری تکدانه»، بین مردم رفت تا آن‌ها را به صورت تجربی و با یک ارتباط تعاملی زنده، با پیام کمپین همراه کند.
در واقع اگرچه روش اجرای این کمپین سمپلینگ بود، اما این بار تکدانه علاوه بر تجربه محصول، تجربه‌ی بازی‌های فکری انتخاب محور با پیام کمپین را برای مردم رقم زد؛ بازی‌هایی که اهمیت داوری (قضاوت بر مبنای همه جانبه نگری) را یاد آور می‌شد.
ون‌های تکدانه در جای جای کشور حضور پیدا کردند تا مردم این بار با نگاه جدیدی نوشیدن آب میوه تکدانه را تجربه کنند.