کسب عنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی

کسب عنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی

در سال 1387 شرکت تکدانه به عنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی انتخاب گردید و لوح یادبود آن طی مراسمی به مدیریت این مجموعه اهدا گردید.