اسامه برندگان خودرو و سکه آزادی تکدانه

اسامه برندگان خودرو و سکه آزادی تکدانه

اسامه برندگان سکه آزادی در تهران :
مهین علی حسینی ، مونا اسکندری ، شهرام هاشم پور ، زهرا منافی ، داوود یوسفی ، مونا باری زاده ، شبنم عزیززاده ، مهدی نظری ، سید حسین موشح ، میلاد جاهد ، علیرضا فرساد ، ندا مسائلی ، مهوش حسینیان ، سیده طاهره نواده